Gold Satin Kimono*

$81.99
Gold satin kimono with black trim and a tiger print on the back.